İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI (GSM)

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı: Yetkili idareler tarafından İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamındaki işyerlerinin açılıp faaliyet göstermesi için verilen izindir. İlgili Yönetmelik, sıhhî ve gayrisıhhî işyerleri ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesine dair iş ve işlemleri kapsar. Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz.

Gayrisıhhî Müessese: Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseselerdir. Birinci, ikinci ve üçüncü sınıf Gayrisıhhi Müessese olarak üçe ayrılır.

Birinci Sınıf Gayrisıhhî Müessese: Meskenlerden mutlaka uzak bulundurulmaları gereken işyerleridir. Ruhsat; Büyükşehir Belediyeleri tarafından verilmektedir.

İkinci Sınıf Gayrisıhhî Müessese: Meskenlerden mutlaka uzaklaştırılması gerekmemekle beraber izin verilmeden önce civarında ikamet edenlerin sıhhat ve istirahatleri üzerine gerek tesisatları ve gerekse vaziyetleri itibarıyla bir zarar vermeyeceğine kanaat oluşması için inceleme yapılması gereken işyerleridir. Ruhsat; İlçe Belediyeleri tarafından verilmektedir.

Üçüncü Sınıf Gayrisıhhî Müessese: Meskenlerin yanında açılabilmekle beraber yalnız sıhhî nezarete tabi tutulması gereken işyerleridir. Ruhsat; İlçe Belediyeleri tarafından verilmektedir.

Organize Sanayi Bölgesi sınırlarında bulunan işletme, ilgili OSB Bölge Müdürlüklerine başvurur.

Sıhhî Müessese: Gayrisıhhî müesseseler dışında kalan her türlü işyeridir.

BORA ÇEVRE DANIŞMANLIK, uzman ve tecrübeli kadrosu ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı konusunda profesyonel destekler sunmaktadır.